Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
captious
captious
['kæp∫əs]
tính từ
xảo trá, nguỵ biện; tìm cách đưa vào tròng (lý luận)
hay bắt bẻ, hay bắt lỗi, hay xoi mói


/'kæpʃəs/

tính từ
xảo trá, nguỵ biện; tìm cách đưa vào tròng (lý luận)
hay bắt bẻ, hay bắt lỗi, tính xoi mói

Related search result for "captious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.