Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
capot
capot
[kə'pɔt]
danh từ
(đánh bài) sự ăn hết, sự ăn trắng
ngoại động từ
(đánh bài) ăn hết, ăn trắng


/kə'pɔt/

danh từ
(đánh bài) sự ăn hết, sự ăn trắng

ngoại động từ
(đánh bài) ăn hết, ăn trắng

Related search result for "capot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.