Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cantaloup
cantaloup
['kæntəlu:p]
Cách viết khác:
cantaloupe
['kæntəlu:p]
danh từ
(thực vật học) dưa đỏ


/'kæntəlu:p/

danh từ
(thực vật học) dưa đỏ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cantaloup"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.