Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calaboose
calaboose
[,kælə'bu:s]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhà giam, nhà tù


/,kælə'bu:s/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhà giam, nhà tù

Related search result for "calaboose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.