Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cầu hiền


[cầu hiền]
(từ cũ, nghĩa cũ) Seek men of great talent (to serve the country); look for talented men(từ cũ) Seek men of great talent (to serve the country)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.