Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cầu cạnhverb
To entreat favours of
người biết tự trọng không cầu cạnh a self-respecting person does not entreat favours of any

[cầu cạnh]
động từ
To entreat favours of; request (favours)
người biết tự trọng không cầu cạnh
a self-respecting person does not entreat favours of anyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.