Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cấu tứ


[cấu tứ]
Put ideas in order; make an outline (for an essay).
compose thoughtsPut ideas in order; make an outline (for an essay)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.