Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cấc


[cấc]
Stone hard, shrivelled
đất đồi rắn cấc
the hill's soil is stone hardStone hard, shrivelled
đất đồi rắn cấc the hill's soil is stone hard


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.