Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cân quắcnoun
Fair sex, fair lady
    Hai bà Trưng là bậc cân quắc anh hùng The Trung Sisters were fair lady heroes; the Trung Sisters were fine heroines


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.