Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cánh sẻ


[cánh sẻ]
crossed
bắn chéo cánh sẻ
to lay a cross fire
rào cánh sẻ
to build a fence with posts set crosswise
pink, lotus-colouredCrossed
bắn chéo cánh sẻ to lay a cross fire
rào cánh sẻ to build a fence with posts set crosswise


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.