Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cá voi


[cá voi]
whale
Mỡ cá voi
Blubber
Tàu săn cá voi
Whaleboat; whaler
Mười điều cần biết về cá voi
Ten facts about whalesWhale


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.