Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bullet-proof
bullet-proof
['bulit'pru:f]
tính từ
ngăn được đạn, đạn bắn không thủng


/bulitpru:f/

tính từ
ngăn được đạn, đạn bắn không thủng

Related search result for "bullet-proof"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.