Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brutalise
brutalise
['bru:təlaiz]
Cách viết khác:
brutalize
['bru:təlaiz]
như brutalize


/'bru:təlaiz/ (brutalise) /'bru:təlaiz/

ngoại động từ
làm cho thành hung ác, làm cho thành tàn bạo
hành hung, đối xử hung bạo với (ai)

nội động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) trở nên hung dữ, trở nên hung bạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brutalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.