Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brilliantine
brilliantine
[,briljən'ti:n]
danh từ
bizăngtin, sáp chải tóc


/,briljən'ti:n/

danh từ
bizăngtin, sáp chải tóc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.