Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breath

breath
[breθ]
danh từ
hơi thở, hơi
to take a deep breath
hít một hơi dài
to hold (catch) one's breath
nín hơi, nín thở
to lose one's breath
hết hơi
to recover one's breath
lấy lại hơi
to take breath
nghỉ lấy hơi
out of breath
hết hơi, đứt hơi
all in a breath; all in the same breath
một hơi, một mạch
cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
there wasn't a breath of air
chẳng có tí gió nào
tiếng thì thào
breath of life
điều cần thiết, điều bắt buộc
to keep one's breath to cool one's porridge
(xem) porridge
to speak under one's breath
nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào
to take one's breath away
làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
to waste one's breath
hoài hơi, phí lời
to draw one's first/last breath
chào đời/qua đời
to be out of breath
thở dốc, thở hổn hển
one's last/dying/breath
hơi thở cuối cùng
to save one's breath
khỏi phí lời, khỏi nói những điều vô bổ
you can save your breath: he never listens to anyone in the world
anh khỏi phải phí lời: hắn chẳng bao giờ nghe ai trên đời này cả
with bated breath
náo nức, hồi hộp


/breθ/

danh từ
hơi thở, hơi
to take a deep breath hít một hơi dài
to hold (coatch) one's breath nín hơi, nín thở
to lose one's breath hết hơi
to recover one's breath lấy lại hơi
to take breath nghỉ lấy hơi
out of breath hết hơi, đứt hơi
all in a breath; all in the same breath một hơi, một mạch
cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
there wasn't a breath of air chẳng có tí gió nào
tiếng thì thào !breath of life (nostrils)
điều cần thiết, điều bắt buộc !to keep one's breath to cool one's porridge
(xem) porridge !to speak under one's breath
nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào !to take one's breath away
làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc !to waste one's breath
hoài hơi, phí lời

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "breath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.