Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bracteate
bracteate
['bræktiit]
tính từ
(thực vật học) có lá bắc


/'bræktiit/

tính từ
(thực vật học) có lá bắc

Related search result for "bracteate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.