Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bowdlerise
bowdlerise
['baudləraiz]
Cách viết khác:
bowdlerize
['baudləraiz]
nội động từ
lược bỏ, cắt bỏ (những đoạn không cần thiết trong một cuốn sách)


/'baudləraiz/ (bowdlerize) /'baudləraiz/

nội động từ
lược bỏ, cắt bỏ (những đoạn không cần thiết trong một cuốn sách)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bowdlerise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.