Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
booming


    Chuyên ngành kinh tế
đang tăng (giá)
phất
phát triển nhanh chóng
phồn vinh
sự hưng vượng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.