Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
book-work
book-work
['bukwə:k]
danh từ
công việc sách vở, sự nghiên cứu sách


/'bukwə:k/

danh từ
công việc sách vở, sự nghiên cứu sách

Related search result for "book-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.