Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
book-learning
book-learning
['buk,lə:niη]
Cách viết khác:
book-lore
['buklɔ:]
danh từ
kiến thức sách vở


/'buk,lə:niɳ/ (book-lore) /'buklɔ:/
lore) /'buklɔ:/

danh từ
trí thức sách vở

Related search result for "book-learning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.