Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bo-peep
bo-peep
[bou'pi:p]
danh từ
trò chơi ú tim
to play bo-peep
chơi ú tim ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


/bou'pi:p/

danh từ
trò chơi ú tim
to play bo-peep chơi ú tim ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Related search result for "bo-peep"
  • Words contain "bo-peep" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    nghé mắt nhòm dòm

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.