Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blister-beetle
blister-beetle
['blistə'bi:tl]
Cách viết khác:
blister-fly
['blistə'flai]
danh từ
bọ ban miêu


/'blistə,bi:tl/ (blister-fly) /'blistəflai/
fly) /'blistəflai/

danh từ
bọ ban miêu
bột nam miêu (để) làm giộp da

Related search result for "blister-beetle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.