Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blackmail
blackmail
['blækmeil]
danh từ
sự hăm doạ để tống tiền
tiền lấy được do hăm doạ
ngoại động từ
hăm doạ để làm tiền
tống tiền


/'blækmeil/

danh từ
sự hâm doạ để tống tiền
tiền lấy được do hăm doạ

ngoại động từ
hâm doạ để làm tiền
tống tiền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blackmail"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.