Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
billy-o
billy-o
['biliou]
Cách viết khác:
billy-oh
['biliou]
danh từ
chỉ dùng trong thành ngữ like billy-o
it's raining like billy-o
trời mưa như trút nước
they are fighting like billy-o
họ đánh nhau quyết liệt


/'biliou/ (billy-ho) /'bilihou/
ho) /'bilihou/

danh từ
chỉ dùng trong thành ngữ like billy-o
it's raining like billy-o trời mưa như trút nước
they are fighting like billy-o họ đánh nhau quyết liệt

Related search result for "billy-o"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.