Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
billiarsgate


/'biliɳzgit/

(bất qui tắc) danh từ billiarsgate
chợ cá (ở Luân đôn)
lối nói hàng tôm hàng cá, lối nói thô tục
    to talk billiarsgate lối nói hàng tôm hàng cá; chửi rủa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.