Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bill-sticker
bill-sticker
['bil,stikə]
Cách viết khác:
bill-poster
['bil,poustə]
như bill-poster


/'bil,poustə/ (bill-sticker) /'bil,stikə/
sticker) /'bil,stikə/

danh từ
người dán quảng cáo

Related search result for "bill-sticker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.