Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biddable
biddable
['bidəbl]
tính từ
sẵn sàng tuân lệnh; dễ bảo
có thể xướng lên (bài brit)


/'bidəbl/

tính từ
vâng lời, chịu tuân lệnh
có thể xướng lên (bài brit)

Related search result for "biddable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.