Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biến diễn


[biến diễn]
động từ
develop, change
Mọi việc đã biến diễn như dự đoán
Everything has developed as foreseenDevelop
Mọi việc đã biến diễn như dự đoán Everything has developed as foreseen


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.