Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beauty-spot


/'bju:tispɔt/

danh từ
nốt ruồi (ở mặt)
thắng cảnh, cảnh đẹp

Related search result for "beauty-spot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.