Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basket-work
basket-work
['bɑ:skitwə:k]
Cách viết khác:
basketry
['bɑ:skitri]
như basketry


/'bɑ:skitri/ (basket-work) /'bɑ:skitwə:k/
work) /'bɑ:skitwə:k/

danh từ
nghề đan rổ rá
rổ rá

Related search result for "basket-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.