Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barrel-house
barrel-house
['bærəlhaus]
Cách viết khác:
barrel-shop
['bærəl∫ɔp]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu


/'bærəlhaus/ (barrel-shop) /'bærəlʃɔp/
shop) /'bærəlʃɔp/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu

Related search result for "barrel-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.