Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banner-cry
banner-cry
['bænəkrai]
danh từ
tiếng hô xung trận, tiếng hô xung phong


/'bænəkrai/

danh từ
tiếng hô xung trận, tiếng hô xung phong

Related search result for "banner-cry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.