Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banner headline
banner+headline
['bænə,hedlain]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầu đề chữ lớn suốt mặt trang báo


/'bænə'hedlain/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầu đề chữ lớn suốt mặt trang báo

Related search result for "banner headline"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.