Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banian
banian
['bæniən]
Cách viết khác:
banyan
['bæniən]
danh từ
cây đa ((cũng) banyan-tree)


/'bæniən/ (banyan) /'bæniən/

danh từ
nhà buôn người Ân
áo ngủ, áo choàng ngoài (mặc ở buồng ngủ)
(như) banian-tree

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "banian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.