Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bang-up
bang-up
['bæη'ʌp]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến, lạ thường


/'bæɳ'ʌp/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến, lạ thường

Related search result for "bang-up"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.