Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
balloonist
balloonist
[bə'lu:nist]
Cách viết khác:
ballooner
[bə'lu:nə]
như ballooner


/bə'lu:nə/ (balloonist) /bə'lu:nist/

danh từ
người cưỡi khí cầu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.