Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
balloon barrage
balloon+barrage
[bə'lu:n'bærɑ:ʒ]
danh từ
hàng rào bóng phòng không


/bə'lu:n'bærɑ:ʤ/

danh từ
hàng rào bóng phòng không

Related search result for "balloon barrage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.