Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bagpipe/'bægpaip/ (bagpipes) /'bægpaips/

danh từ
kèn túi (của những người chăn cừu ở Ê-Ãcốt)

Related search result for "bagpipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.