Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
back-chat
back-chat
['bækt∫æt]
danh từ
lời đáp lại, lời cãi lại


/'bæktʃæt/

danh từ
lời đáp lại, lời cãi lại

Related search result for "back-chat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.