Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baa-lamb
baa-lamb
['bɑ:læm]
danh từ
cừu con


/'bɑ:læm/

danh từ
khuấy khoán['bæbit'metl]

danh từ
(kỹ thuật) hợp kim babit


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.