Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
b.b.c


/'bi:bi:'si:/

(viết tắt) của British Broad-casting Corporation đài B.B.C. (Anh)

Related search result for "b.b.c"
  • Words pronounced/spelled similarly to "b.b.c"
    basic b.b.c b.c

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.