Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bội hoàn


[bội hoàn]
(từ cũ, nghĩa cũ) collar of pearls
neck jewel(từ cũ, nghĩa cũ) Collar of pearls


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.