Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bộ óc


[bộ óc]
encephalon; brain; cerebrum
Một bộ óc rất thông minh
A very bright brainBrain
một bộ óc rất thông minh a very bright brain


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.