Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
axle-pin
axle-pin
['ækslpin]
danh từ
(kỹ thuật) cái chốt


/'ækslpin/

danh từ
(kỹ thuật) cái chốt

Related search result for "axle-pin"
  • Words contain "axle-pin" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    trục

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.