Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
awhile
awhile
[ə'wail]
phó từ
một lúc, một lát, một chốc


/ə'wail/

phó từ
một lúc, một lát, một chốc

Related search result for "awhile"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.