Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autographic
autographic
[,ɔ:tə'græfik]
Cách viết khác:
autographical
[,ɔ:tə'græfikəl]
tính từ
tự viết tay


/,ɔ:tə'græfik/ (autographical) /,ɔ:tə'græfikəl/

tính từ
tự viết tay

Related search result for "autographic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.