Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autobiographic
autobiographic
['ɔ:tou,baiou'græfik]
Cách viết khác:
autobiographical
['ɔ:tou,baiou'græfikəl]
tính từ
(thuộc) tự truyện, có tính chất tự truyện


/'ɔ:tou,baiou'græfik/ (autobiographical) /'ɔ:tou,baiou'græfikəl/

tính từ
(thuộc) tự truyện, có tính chất tự truyện

Related search result for "autobiographic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.