Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
authoritarianism
authoritarianism
[ɔ:,θɔri'teəriənizm]
danh từ
chủ nghĩa độc đoán


/ɔ:,θɔri'teəriənizm/

danh từ
chủ nghĩa độc đoán


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.