Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
author/'ɔ:θə/

danh từ

tác giả

    Ho Ngoc Duc is the author of this software Hồ Ngọc Đức là tác giả của phần mềm này

người tạo ra, người gây ra

    author of evil người gây ra các điều ác

(tôn giáo) đảng sáng tạo (Chúa)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "author"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.