Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atrocious
atrocious
[ə'trou∫əs]
tính từ
hung bạo, tàn ác, tàn bạo
an atrocious regime
chế độ tàn bạo
rất xấu, tồi tệ
atrocious weather
thời tiết rất xấu
atrocious handwriting
chữ viết rất xấu


/ə'trouʃəs/

tính từ
hung bạo, tàn ác, tàn bạo
an atrocious regime chế độ tàn bạo
rất xấu, tồi tệ
atrocious weather thời tiết rất xấu
atrocious hand writing chữ viết rất xấu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "atrocious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.